instagram izlenme hilesi
Genel

Boşanmadan Önce Satılan Ev Araba Mallar Yargıtay Kararları

Takipçi Satın Al

Boşanmadan Önce Satılan Ev Araba Mallar Yargıtay Kararları Neler? Ülkemizde evlenen çiftler için hukuksal olarak edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir. Evlilik birliği içerisinde satın alınan malların tümüne çiftler yarı yarıya oranda sahiptir. Boşanmadan önce satılan ev araba mallar yargıtay kararları gibi hususlarda artık değer usulü geçerli olup toplam mal miktarından varsa borçlar düşülerek gerçek değer elde edilir. Eğer çiftler arasında mal hesaplanması kısmında anlaşmazlık çıkarsa bu durumda bilirkişiye başvurulur ve sorunun çözümü sağlanır. Malların rayiç değerleri hesaplanır ve tarafların mağdur olmamaları amaçlanır.

Boşanma davalarında mahkemeler eşlerin mağdur olmaması ve boşanmada mal kaçırmaya engel olmak amacıyla kapsamlı araştırmalar yaparlar. Boşanmadan yaklaşık bir hafta öncesinde satılan ev, araba ve ziynet eşyalar artık değere eklenecektir. Mal rejimi içerisinde edinilen malların tamamı katılma alacağına ilave edilir. Bununla ilgili olarak Yargıtay 8. Hukuk dairesinin kararı mevcuttur. Boşanma dönemine girildiğinde evlilik birliğinde edinilen mallar diğer eş lehine olacak şekilde eklenecektir.Boşanma Davası Açılmadan Önce Satılan Mallar Paylaşıma Dahil Midir?

Evlilik birliğini sonlandırma kararı veren çiftler genellikle boşanma davası açılmadan önce satılan mallar paylaşıma dahil midir sorusunun cevabını merak ederler. Boşanmada malların mal paylaşımına dahil edilebilmesi için boşanma davasının açıldığı tarihe kadar edinilmiş olması gerekir. Eşler evlilikleri boyunca malları üzerinde istedikleri şekilde tasarrufta bulunabilirler.

Taraflar evli iken evin satılması durumu olmuşsa boşanma sonrasında bu eve ait değerin alınabilmesi için mal rejimi davası açılabilir. Bu dava kapsamında evin değeri bilirkişi yardımıyla ispat edilir ve söz konusu değer her iki tarafa da eşit olarak paylaştırılır. Boşanma davasından önce ev elden çıkarıldığında karşı tarafın hakları ortadan kalkmış olmayacaktır. Bu tür süreçleri adaletli ve sorunsuz şekilde yönetebilmek için profesyonel bir boşanma avukatı ile çalışmak faydalı olacaktır. Ciddi derecedeki hak kayıplarını önleyen avukat müvekkilinin haklarını en iyi şekilde koruyacaktır. Alınan hizmete karşılık harç ödenmesi gerekir. Eğer dava kaybedilirse karşı tarafa ait avukatın vekalet ücretinin ödenmesi istenir.

Boşanmadan Önce Satılan Mallar

Tarafların mal kaybını minimum düzeye indirmek için boşanma davalarında mal kaçırma gibi haksız yöntemlere sıklıkla başvurduğu görülür. Ancak bu durumu önlemek için boşanmadan önce satılan mallar ile ilgili Yargıtay tarafından yapılmış çeşitli açıklamalar mevcuttur. Eğer taraflardan birinin mal kaçırma durumu söz konusuysa bu delilleri ile birlikte mahkemeye sunulmalıdır. Elden çıkarılan malın kötü niyetle satıldığı ve mal kaçırma amacıyla hareket edildiği kanıtlanmalıdır. Mahkeme bunların gerçek olduğu kanısına vardığında söz konusu mallar tasfiyeye dahil olur ve tarafların arasında paylaştırılması sağlanır.

Boşanma davalarında evliliğin öncesinde sadece eşlerden birine ait olan mallar, eşlerden sadece birinin kişisel olarak kullandığı eşyalar, evlilik esnasında karşılıksız kazanılan değerler, eşlerden birine kalan miras, kişisel malların yerine geçen değerler ve manevi tazminat alacakları taraflar arası mal paylaşımına dahil edilmez. Özellikle evlenmeden önce alınan mallar kişisel mal olarak kabul edilir. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu çerçevesinde mal paylaşımı ile ilgili kapsamlı bilgi verilir. Kanun koyucu tarafından yapılan açıklamalar tarafların lehine ve adaletli olacak şekildedir.

Boşanma Sürecinde Araba Kimde Kalır?

Ev, araba gibi mal varlıkları olan çiftlerin boşanma süreçlerinde mal paylaşımının nasıl olacağı merak konusudur. Özellikle boşanma sürecinde araba kimde kalır sorusu sıklıkla sorulur. Araba kimin adına kayıtlı ise bu süreçte araba onda kalacaktır. Bazı taraflar arasında arabayı vermeme nedeniyle uyuşmazlık yaşanabilir. Bu tür durumlarda boşanma avukatı desteğiyle sürecin çözümü için çalışmalar yapılır. Bazı eşler arabayı iade etmiyor ya da kaçırmış olabilir. Tüm detayları ile ele alınan bu konu gereğince eşe karşı bedelin iadesi ya da aynen iade talebi ile sıralı alacak davası açılır.

Boşanma davası evresinde aracın üzerine haciz koyulamaz. Araç diğer eş üzerine kayıtlıysa ve eşin aracı kullanmasını engellemek için çeşitli yöntemler uygulanabilir. İhtiyati tedbir ile aracın satışı engellenebilir, çekici ile götürülebilir, 6284 sayılı kanun kapsamında aracın iadesi istenebilir, eşin kullanım hakkından men edildiğini gösteren ihtarname çekilebilir. Ayrıca aracın kaybolduğuna dair ihbar yapılabilir, bir borcun tahsili için araç üçüncü şahıs tarafından haczedilebilir ve kötü niyetli işlemlerde kullanılmasına engel olmak amacıyla manevi tazminat davası açılabilir.

Evlendikten Sonra Alınan Araba Ortak Mı?

Kişisel mallar hariç olmak üzere evlendikten sonra alınan diğer mallar edinilmiş mal kapsamına girer. Evlendikten sonra alınan araba ortak mı diye bakıldığında her iki eşin de aynı oranda hak sahibi olduğu görülür. Bu tür mallar boşanmada mal paylaşımına dahil edilir. Herhangi bir karşılıksız kazanım ya da miras yoluyla elde edilen mallar ise kişisel maldır ve boşanmada paylaşım konusu olamaz.

Evlilik birliğinde alınan araba, ev gibi tüm mallar yarı yarıya oranla bölüşülür. Bununla ilgili olarak tarafların haklarını korumak amaçlı bazı istisnalar mevcuttur. Bu istisnalar hariç olmak üzere bütün mallar eşit oranda paylaşılır. Eşler arasında geçerli olan bu mal rejimi başka bir mal rejiminin kabulü ile ya da eşlerden birinin ölümü ile son bulur. Boşanmalarda mal paylaşımı evlilik birliği boyunca elde edinilen malları kapsar. Bağışla kazanılan mallar bu hesaplamaya dahil edilmez.

Evlendikten Sonra Alınan Ev Ortak Mı?

Ülkemizde geçerli olan Medeni Kanun’a göre edinilmiş mallara katılma rejimi yasal mal rejimi olarak kabul edilir. Bunun için evlilik başlangıcında herhangi bir sözleşme yapılmasına ihtiyaç yoktur. Evlendikten sonra alınan ev ortak mı diye bakıldığında bu standartlara göre eşler için ortak paya sahip olduğu görülür. Evlenme amacıyla nikah defterine imza atıldıktan sonra satın alınan tüm mallar için taraflar yarı yarıya hakka sahip olacaklardır. Evliyken alınan ev ortak kabul edilir ve boşanma olduğunda buna göre değerlendirilir. Eğer söz konusu ev kişisel mallar grubunda yer alan varlıklar ile alındıysa bu durumda kişisel mal olarak kabul edilir. Kanunlara göre kişisel mallar üzerinde eşlerin tek başına hak sahipliği vardır.

Evlilik birliği içinde alınan ev boşanınca mal paylaşımına dahil edilecektir. Önemli olan nokta mal edinme tarihinin boşanma tarihinden önce olmasıdır. Bu tarihten sonra edinilen mallar boşanma mal paylaşımı içinde değerlendirilmeyecektir. Genellikle ülkemizde ortak konutun tahsisi özellikle kadınlar tarafından daha fazla talep edilir. Buna konu olan sebep mahkeme tarafından haklı bulunursa kadın lehine bir karar verilebilir.

Boşanmadan Önce Mal Kaçırma

Eşlerden birinin ya da ikisinin boşanmadan önce mal kaçırma durumuna sıklıkla rastlanır. Bu davranışın amacı söz konusu malların paylaşıma dahil olmasını engellemektir. Malların satıldığı, elden çıkarıldığı ya da saklandığı bu hallerde hileli davranışlar sebebiyle cezai durumlar söz konusudur. Türk Ceza Kanunu’na göre bir kimseyi aldatarak kendisinin yararına, başkasının zararına olacak şekilde davranmanın 5000 güne kadar adli para cezası ya da bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası vardır.

Mal kaçırmak amacıyla hareket eden eş mallarını üçüncü bir kişiye devreder. Bu durumda alacaklı olan eş tasarrufun iptali davası açabilir. Ayrıca mal kaçıran eş tarafından yapılan muvazaalı devirler nedeniyle tescil ve tapu iptal davaları da talep edilebilir. Boşanma davası açılmadan son bir yıl öncesine kadar gerçekleşen karşılıksız devirlerde bu devrin iptali mümkündür. Boşanmada mal kaçırma özel bir suç türü olarak düzenlenmemiş olup süreç ilişkili davalar üzerinden yürütülür.

Boşandıktan Sonra Mal Paylaşımı

Evlilik birliği içinde edinilen malların bölüşülmesi esası boşandıktan sonra mal paylaşımı konusu olur. Evlendikten sonra alınan ev, araba gibi malların tamamı ortak kabul edilir. Ancak ev eşyalarının bazıları kişisel mal bazıları ise ortak mal niteliğindedir.

Örneğin kadının evlilik öncesinden getirdiği eşyalar, makyaj malzemeleri, tıraş makinesi, diş fırçası gibi eşyalar kişiseldir. Bunların dışında kalan mutfak eşyaları, nevresim, mobilya, elektronik eşyalar ve beyaz eşyalar ise ortak mal olarak değerlendirilir. Boşanmada mal paylaşımı için dava açılacaksa bunun zamanaşımı süresi dolmadan açılması gerekir. Boşanma kararı kesinleştikten sonra bu davalar için 10 yıl süre verilir.

Kanunlar tarafından belirlenen 10 yıllık süre aşılırsa mal paylaşımı davası açılması mümkün değildir. Uygulamaya bakıldığında boşanma davası henüz sonuçlanmadığı halde bir yandan mal paylaşımı davası yürütüldüğü görülebilir. Bu tür durumlarda mahkeme davanın kesinleşmesini bekler. Böylece zamanaşımı sorunu ortadan kaldırılmış olur. Eğer çiftler başka bir ülkede boşanacaklarsa bu davaya ilişkin süreler ilgili ülkede geçerli olan kanunlara göre şekillenir ve boşanma kararı kesinleştikten sonra başlar.

Bankaya Eşimin Borcu Var Evin Tapusu Benim Üzerime ile İlgili Makale İçin Tıklayın.

5/5 - (1 vote)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu